Consultoria que ofereix serveis de suport, assessorament i formació en l’àmbit jurídic, societari, fiscal, laboral i econòmic, per tal d’ajudar en l’organització i la gestió de les organitzacions de l’economia social.

Principals serveis:

  • Acompanyament a l’emprenedoria en el disseny de l’estructura jurídica i organitzativa, en la preparació i l’execució del pla econòmic i financer, en la constitució de societats, entitats sense ànim de lucre i, molt especialment, cooperatives.
  • Consolidació i enfortiment en la gestió empresarial i del projecte societari als òrgans de govern i/o a la gerència; estudis de viabilitat econòmica i financera; accions de control pressupostari, suport en la gestió de tresoreria, assessorament en matèria laboral i de cotitzacions a la Seguretat social, formació en tots els àmbits de gestió empresarial i organitzativa.
  • Suport en el disseny i l’ús de solucions de gestió: disseny, implementació i seguiment d’eines de comptabilitats analítiques, càlcul de ràtios, anàlisi de marges per productes o àrees i tutorització en l’ús d’una eina de cogestió que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable.
grupecos-cooperatives
logo-cooperariva

coopdema.cat
coopdema@coopdema.cat
93 264 03 56
__________________

facebook
twitter
_______

Rbla. Marina, 178, entl. 1a
08907 L’Hospitalet de Llobregat