Taulell

ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES D’ENTITATS SOCIALS

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya convoca una licitació per a l’actualització de la base de dades d’entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona, per a l’any 2022-2023.

1. Entitat adjudicadora

L’òrgan de contractació és la Taula del Tercer Sector, que té plena capacitat per a contractar amb tercers i es regeix per la normativa bàsica de contractació i per la seva normativa interna per a la gestió i la contractació de proveïdors.

2. Objecte del contracte

Des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, hi ha la necessitat de revisar i actualitzar el Mapa d’entitats del tercer sector social de Catalunya. L’objectiu de l’encàrrec és l’actualització de la base de dades per millorar el Mapa d’entitats, de la següent manera:

a. Actualització de les entitats que no són membres de la Taula del Tercer Sector i que es troben dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona ( a excepció de Barcelona ciutat).
b. Actualització i revisió de les dades de les entitats membres de la Taula del Tercer Sector de Catalunya que es troben dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona (incloent Barcelona). Actualment tenim un registre d’aproximadament 3.000 entitats.
Per poder actualitzar les dades de les entitats socials que no són membres de la Taula serà imprescindible poder tenir accés a registres oficials d’entitats, comprovar que tenen activitat i contrastar les dades obtingudes amb aquelles de les que ja disposem a la base de dades, actualitzar-les i/o identificar aquelles que cal eliminar, si fos el cas.

Per poder actualitzar les dades de les entitats membres de la Taula, caldrà contactar amb les Federacions associades a la Taula, aconseguir els registres i també fer recerca activa mitjançant trucades a les federacions membres de la Taula i recerca a les seves webs. Les dades obtingudes caldrà, com el cas anterior, contrastar-les amb la informació existent a la base de dades i actualitzar-les i/o identificar aquelles que cal eliminar, si fos el cas.Les dades a actualitzar serien:
– Nom i dades fiscals de les entitats
– Adreça postal i telèfon
– Adreça web i xarxes socials
– Àmbit d’intervenció i col·lectius atesos
– Àmbit territorial d’intervenció
– Nom i dades de contacte de la persona al capdavant de la direcció
– Nom i dades de contacte de la persona al capdavant de la comunicació

Donat que durant el procés de recerca i actualització es tindrà accés a informació de caràcter personal i seguint la legislació actual del Reglament General de Protecció de Dades, caldrà que l’empresa/entitat signi un acord com a Encarregada del tractament de dades que inclou
també un acord de confidencialitat.

La recerca haurà d’iniciar-se com a molt tard a l’octubre del 2022, i haurà d’estar finalitzada al desembre de 2023.

L’entitat haurà de facilitar a la Taula del Tercer Sector un full de càlcul, en format csv, amb les dades obtingudes i amb uns camps definits prèviament, i un informe sobre el procés de recerca.

3. Termini de presentació d’ofertes

El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 30 de setembre de 2022. Caldrà enviar-les a: amartinez@tercersector.cat amb la referència a l’assumpte del correu de REF. LIC 03/2022

4. Preu

El pressupost màxim és de 10.000 euros (impostos inclosos), que es distribuirà en un 50% a pressupost del 2022, i en un 50% a pressupost del 2023.

5. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: valoració dels criteris establerts.

6. Candidatures

Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat per desenvolupar un projecte d’aquestes característiques.

7. Criteris d’adjudicació

Per a la valoració de les ofertes es puntuaran els elements següents:

En relació amb el producte o servei:
Projecte tècnic 50 punts
Preu 10 punts
Experiència 20 punts

En relació amb o professional l’entitat, empresa:
Responsabilitat social 5 punts
Responsabilitat econòmica 5 punts
Responsabilitat mediambiental 5 punts
Política de qualitat i transparència 5 punts

Es recomana consultar la Normativa Interna per a la gestió de compres i contractació de serveis. Les entitats del tercer sector i de l’economia social tindran prioritat sobre les empreses mercantils i els professionals independents sempre que la seva puntuació sigui 5 punts o menys inferior a la de l’empresa o professional amb màxima puntuació i sempre que tinguin un mínim de 70 punts en la valoració final.

En la valoració dels professionals independents no es tindran en compte els criteris de responsabilitat social, mediambiental o de transparència sinó que es valoraran els criteris de participació en entitats de l’ESS, que caldrà acreditar.

8. Documentació a presentar

Les candidatures s’hauran de presentar en dos documents diferents.
1. Una memòria tècnica del projecte que haurà de contenir:
– el projecte tècnico millores respecte la licitació
– el pressupost
– les condicions del servei
Aquesta memòria haurà de ser completament anònima.
2. Un altre document que incorpori:
– L’experiència en l’àmbit de la licitació de l’entitat/empresa licitadora i de l’equip tècnic que desenvoluparà el projecte
– Memòria de l’entitat/empresa
– Currículum vitae de les persones que desenvoluparan el projecte que acrediti la seva experiència en l’àmbit d’actuació.
– NIF/DNI i dades de contacte.
Els dos documents seran valorats per separat.

És imprescindible que les candidatures contemplin l’acompliment de les normatives relatives a la protecció de dades i que acceptin l’autoria intel·lectual del producte per part de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.

9. Fase de la licitació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 15 dies naturals, a comptar l’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.

El dia 12 de setembre a les 12 hores es farà una sessió virtual per resoldre dubtes i consultes. Els assistents a la reunió podran fer-ho de manera anònima mitjançant el següent enllaç de la plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82786823882

Tipus d’oferta:
Col·laboració

Cooperativa:
Taula del Tercer Sector Social

Data publicació:
26/07/2022

Data finalització de la oferta:
30/09/2022

Durada i tipus de contracte:
Encàrrec a desenvolupar entre octubre de 2022 i desembre de 2023

Ubicació:
No especificada

Salari:
És un encàrrec, cal presentar proposta econòmica

Més informació:
El dia 12 de setembre a les 12 hores es farà una sessió virtual per resoldre dubtes i consultes. Els assistents a la reunió podran fer-ho de manera anònima mitjançant el següent enllaç de la plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82786823882