Taulell

Facilitadora/Consultora Organitzacional a Fil a l’Agulla

Descripció
Fil a l’agulla és una cooperativa de treball, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, fundada el 2009. És una organització especialitzada a facilitar processos de canvi en l’àmbit empresarial, polític, activista i educatiu. A través de la facilitació, promovem l’impuls de lideratges conscients, la cohesió d’equips, l’atenció i la gestió de conflictes i la implementació de cultures inclusives, eficients i generadores de benestar i valor social.

A més d’oferir un servei d’assessorament i acompanyament en processos de canvi, impartim cursos i altres activitats formatives i de caràcter divulgatiu per tal que la nostra metodologia sigui una eina transformativa a l’abast de tothom. Alhora, el sentit de les nostres formacions va més enllà d’impartir coneixements: oferim sessions d’aplicació pràctica i espais d’aprenentatge en què també convidem l’alumnat a fer un treball en l’àmbit personal d’autoconeixement.

Definició del lloc de treball
Busquem una persona amb experiència en acompanyar organitzacions i/o empreses per cobrir una vacant de consultora/facilitadora organitzacional de la cooperativa. El lloc de treball d’una professional facilitadora organitzacional implica facilitar i fomentar el desenvolupament efectiu i eficient d’equips i organitzacions així com promoure formes de fer inclusives i ètiques, ambients segurs i propicis pel desenvolpament professional de les persones i els equips.

Funcions
Proporcionar acompanyament, assessorament i formació a empreses i organitzacions, donant suport a les persones i equips per tal que puguin aconseguir els seus objectius, maximitzant el seu potencial i aconseguint així millorar el seu clima de treball, l’inclusió i l’eficiència. Oferir plans d’acció específics per a les necessitats de cada projecte, oferint eines concretes perquè els canvis que implementem quedin instal·lats i integrats en la cultura interna de cada empresa i organització, tenint en compte en el procés tant la vessant individual com la relacional i col·lectiva.

● Acompanyament al lideratge i desenvolupament de capacitats.
● Acompanyament en canvis de cultura organitzativa.
● Acompanyament en canvis de relleu generacional.
● Acompanyament en la gestió i resolució de conflictes.
● Acompanyament i supervisió als equips de treball.
● Formació en lideratge, gestió de conflictes, comunicació…

Perfil de la persona candidata
● Estudis universitaris en camps relacionats amb la psicologia, la sociologia, la comunicació, la gestió de recursos humans o altres disciplines relacionades com el Grau en psicologia organitzacional.
● Formació en matèries associades al desenvolupament organitzacional com ara facilitació de grups (cursos, tallers o certificacions en facilitació, mediació de conflictes, lideratge de grups i altres tècniques relacionades), resolució de conflictes i gestió del canvi o comunicació efectiva, escolta activa, negociació i comunicació no verbal.
● Formació en lideratge.
● Experiència pràctica de més de 5 anys en consultoria i/o acompanyament a organitzacions.
● Experiència en facilitació i atenció als conflictes i capacitat per treballar amb la diversitat.
● Experiència treballant en equips, liderant projectes o col·laborant amb organitzacions en processos de millora de la dinàmica interna.
● Capacitat de lideratge flexible i adaptatiu segons les necessitats del grup en cada moment i facilitació de processos: habilitats per dissenyar i facilitar processos efectius que ajudin el grup o organització a assolir els seus objectius.
● Habilitats comunicatives: capacitat d’expressar idees de manera clara i comprensible, així com escoltar activament els membres del grup o organització. Capacitat de gestionar conflictes de manera constructiva i ajudar les parts involucrades a trobar solucions mútuament satisfactòries.
● Capacitat de connectar als equips amb el més subtil i invisible com ara el propòsit o els valors i sostenir converses difícils.
● Nivell alt de català

Es valorarà
● Formació específica en Psicologia de Treball de Processos.
● Coneixements en feminismes i perspectiva de gènere, interseccionalitat i racisme.
● Capacitat analítica.
● Creativitat i pensament innovador.
● Habilitats tecnològiques.
● Comunicació virtual eficaç (habilitats de comunicació efectiva en entorns virtuals).
● Experiència en diferents tipologies de sectors i clientes de més de 10 anys
● Anglès oral i escrit
● Coneixement del món cooperatiu i impuls per formar part com a persona sòcia d’una empresa cooperativa.

Informació requerida: Currículum vitae i carta de motivació.
Les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista
Adreça d’enviament: info@filalagulla.org
Referència de la plaça: Facilitadora organitzacional

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fil a l'agulla

Data publicació:
24/04/2024

Data finalització de la oferta:
12/05/2024

Durada i tipus de contracte:
Contractació de 35h setmanals

Ubicació:
Barcelona

Salari:
26.000-31.000€ bruts/anual 14 pagues

Més informació:
Flexibilitat horària. Incorporació a pactar