Taulell

ASSESSOR/A D’IMMIGRACIÓ AL CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE)

TASQUES QUE S’HAN DE REALITZAR

 • Assessorament i tramitació de procediments administratius vinculats a la legislació d’estrangeria.

 • Assessorament sobre mobilitat internacional de treballadors i treballadores, i retorn al país d’origen de persones immigrants.

 • Sessions informatives adreçades a persones usuàries del servei i a personal tècnic municipal sobre la legislació d’estrangeria i altres temes d’interès vinculats a les migracions.

 • Impartició de cursos de coneixements laborals en el marc del que estableix la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

REQUISITS

 • Coneixements acreditats d’estrangeria, retorn i mobilitat internacional. Es valorarà tenir Grau universitari, especialitat en estrangeria.

 • Coneixement de les següents aplicacions informàtiques a nivell usuari: Word, Excel, Access, Internet i correu electrònic.

 • Coneixements de català (oral i escrit).

 • Es valoraran els coneixements sobre normativa laboral i l’experiència en impartició de formació laboral i d’estrangeria.

 • Es valorarà el coneixement de llengües estrangeres.

 • Es valorarà l’experiència en treball d’atenció a persones estrangeres i qualsevol altra circumstància rellevant que es vulgui fer constar en el currículum.

ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Per participar a la convocatòria, caldrà inscriure’s en aquesta web.

i adjuntar el CV actualitzat i una carta de motivació.

Si teniu algun problema per accedir al web o per adjuntar-hi el vostre currículum, ho podeu comunicar a l’adreça electrònica: rrhh@ccoo.cat – Referència: ASSESSOR/A CITE.

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 21 de setembre del 2022.

Es farà una preselecció de currículums. Aquelles persones que per formació i/o experiència professional resultin més adients al lloc de treball seran convocades via correu electrònic per a la realització d’una prova escrita d’avaluació dels coneixements tècnics.

Posteriorment, les persones que superin la prova escrita seran convocades per realitzar una entrevista personal.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà formada per:

 • Una persona en representació del CITE.

 • Una persona del Departament de Gestió de persones i relacions laborals de la CONC.

 • Una persona del comitè d’empresa.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE)

Data publicació:
13/09/2022

Data finalització de la oferta:
21/09/2022

Durada i tipus de contracte:
Tipus de contracte: interinitat amb possibilitat d’indefinit. Jornada Completa

Ubicació:
Lloc de treball: oficines de la xarxa del CITE.

Salari:
Retribució: grup 4: 24.660 euros bruts anuals / grup 3: 27.737,79 euros bruts anuals.

Més informació:
Nivell professional: inicialment, grup 4, i un cop transcorregut un període màxim de 15 mesos passarà a grup 3, nivell 2.