Taulell

Coordinació a IACTA

A IACTA Cerquem una persona que subscrigui l’ideari de la cooperativa que és el de lluitar per promoure, defensar i garantir l’accés als drets. Reivindicar la funció social de les professions jurídiques i la necessitat de que assumeixin un compromís ètic amb les injustícies de la societat. Aquest, s’ha de realitzar mitjançant la defensa dels drets, la
protecció dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com el foment de formes de participació més horitzontals, que reflecteixin la diversitat de la nostra societat i segueixin els principis de l’economia social, solidària i feminista.

La MISSIÓ del lloc de treball és la de desenvolupar la coordinació general de la cooperativa en els eixos de representació, gestió de recursos humans, generació de noves oportunitats i millora dels processos interns.
Es cerca una figura que vetlli, a més de les tasques específiques del seu lloc de treball, per al foment d’un òptim clima laboral, atenent a les necessitats de les integrants de la cooperativa, garantint l’acompliment de les cures establertes i aportant noves propostes que les millorin.

TASQUES:

 • Recerca d’oportunitats de col·laboració amb entitats, col·lectius, organitzacions, administració pública,etc.
 • Recerca, presentació, seguiment i justificació tècnica de subvencions.
 • Planificar, organitzar i supervisar l’execució dels projectes en funcionament.
 • Liderar els espais de reunió de la cooperativa i les tasques derivades de les mateixes.
 • Executar les funcions derivades de la gestió dels recursos humans de la cooperativa: selecció, acollida, suport emocional, planificació i seguiment de les càrregues de treball i gestió de la formació interna.
 • Elaborar el catàleg de les propostes formatives de la cooperativa.
 • Redactar dels pressupostos de servei, formació i assessorament.
 • Preparar i presentar els convenis de col·laboració.
 • Realitzar el seguiment i millora dels processos interns de la cooperativa.
 • Fer el seguiment dels indicadors generals
 • Preparar la informació per a l’elaboració del Balanç Social anual.
 • Representar a la cooperativa en els espais estratègics escollits.
 • Suport en els processos de reflexió estratègica.
 • Seguiment dels objectius generals de la cooperativa.

REQUISITS:

 • Titulació universitària en l’àmbit social
 • Mínim de tres anys desenvolupant projectes similars en coordinació de projectes i Equips.
 • Persona amb un grau d’activisme sociopolític que permeti adaptar-se als projectes Sociojurídics.
 • Domini avançat d’eines ofimàtiques

COMPETÈNCIES:

 • VISIÓ ESTRATÈGICA: capacitat de saber observar i interpretar l’entorn, les relacions, les incidències i valorar l’impacte que tenen en el funcionament a mig i llarg termini Capacitat per la pressa de decisions: capacitat per identificar els elements essencials d’un problema així com els resultats o les conseqüències de les diferents accions a considerar.
 • EMPATIA: habilitat d’entendre i compartir els sentiments i les experiències de les altres persones.
 • TREBALL EN EQUIP: treballar de manera coordinada amb la resta de membres de l’equip per aconseguir un objectiu comú.
 • ASSERTIVITAT: capacitat d’expressar els sentiments i les opinions de forma respectuosa.
 • CAPACITAT PER GENERAR RELACIONS EXTERNES: interactuar i establir relacions sòlides i/o fidelitzades amb una base diversa.
 • RIGOR: propietat, precisió, especialment en l’anàlisi, estudi o desenvolupament de les tasques encomanades en l’entorn laboral.
 • INCONFORMISME: capacitat de posar en dubte els axiomes socials, de rebel·lar-se contra les injustícies.
 • ESTIMA PER A LES COMPANYES: relacionar-se amb les companyes de treball des de la solidaritat i companyerisme per a garantir un entorn laboral similar al de una comunitat que comparteix experiències vitals.

CONTACTE: l.cruz@iacta.coop

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
IACTA

Data publicació:
07/09/2022

Data finalització de la oferta:
14/09/2022

Durada i tipus de contracte:
Dedicació de 25 hores setmanals

Ubicació:

Salari:
Retribució:14.000,00€

Més informació:
Horari: flexible segons necessitats de la candidata i de la cooperativa. Vacances: 23 dies laborables de vacances anuals retribuïdes. Assumptes propis: 3 dies. Festes: Les establertes a nivell nacional, autonòmic i local que es determinin en el calendari oficial de festes aprovat pel departament competent de la Generalitat de Catalunya