Cooperativa de treball dedicada a la recerca social aplicada per a organitzacions i entitats públiques. El nostre propòsit és contribuir a la transformació social de les organitzacions a través de compartir el coneixement i de comprendre les diferents realitats que les conformen.

Principals serveis:

  • Confecció, tractament i anàlisi de dades

Les dades, tant quantitatives com qualitatives, són per tot arreu i en molts formats. Normalment, el que necessitem és identificar-les, recopilar-les, estructurar-les, tractar-les i analitzar-les. Nosaltres treballem tots aquests aspectes tant amb les dades de què es disposen (registres, bases de dades, fulls de càlcul…), com amb les que s’han de generar a partir d’enquestes, entrevistes o grups de discussió i treball.

  • Disseny i avaluació de projectes socials i polítiques públiques

Els projectes socials i les polítiques públiques parteixen normalment de la identificació d’una necessitat, mancança o oportunitat. Per al seu bon disseny, és convenient fer diagnosis i estudis que contribueixin a focalitzar-los i determinar-los. A més, per al seu bon desenvolupament, per garantir-ne la continuïtat amb un procés de millora continu i per retre comptes del que s’ha realitzat i les conseqüències que ha tingut, cal fer una avaluació dels projectes i les polítiques. La participació en aquests dos àmbits és part de la nostra feina.

  • Divulgació i transferència de coneixements

Perquè les societats i les organitzacions avancin, tan important són la generació de coneixement i la seva aplicació com la divulgació i la transferència d’aquest coneixement. Només d’aquesta manera s’assentaran les bases per fer un pas més enllà. I és des d’aquest convenciment que volem fer extensibles a la resta de la comunitat les petites o grans troballes a les quals contribueixen les nostres actuacions.