Sostre Cívic i les llars cooperatives per al jovent extutelat

Sostre Cívic, una de les sòcies del Grup ECOS, és una cooperativa que té per objectiu promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Ara, de la mà del Projecte Lliures i Punt de Referència, volen fer un pas més enllà i apropar l’habitatge cooperatiu i els valors que aquest promou al jovent extutelat.

La situació d’emergència generada per la COVID-19 ha afectat doblement les persones que es trobaven ja en una situació de vulnerabilitat i que ja patien les conseqüències de no poder disposar d’una feina i d’un habitatge dignes. Aquest és el cas del jovent extutelat, que ha d’emancipar-se en un temps rècord amb un punt de partida molt fràgil: se’ls demana fer-ho als divuit anys, quan l’edat mitjana d’emancipació a Catalunya és de vint-i-nou.

Davant d’aquesta realitat, Sostre Cívic posarà a disposició un dels seus projectes d’habitatge, concretament  La Balma, perquè aquestes persones joves, vinculades a Punt de Referència, puguin incorporar-se a la vida comunitària, a les comissions i a les assemblees del projecte.

La posada en marxa d’aquesta iniciativa permetrà promoure l’emancipació dels joves extutelats sense xarxa familiar de suport, en contextos de crisi i emergència social; afavorir l’apropament del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a col·lectius que actualment no hi participen i reduir la barrera econòmica que dificulta l’accés a l’habitatge  per a les persones amb menys recursos econòmics.

Amb iniciatives com aquesta, Sostre Cívic segueix apostant per transformar l’accés a l’habitatge, basat en la gestió col·lectiva i democràtica, la no especulació, i la inclusió social.